Gran Canaria

Vegueta Las Palmas

[:nl]

Vegueta Las Palmas en hun geschiedenis

Vegueta Las Palmas is de oudste wijk van de hoofdstad. De wijk Vegueta is in 1973 uitgeroepen tot Historisch Artistiek geheel. Vegueta, Cono Sur en Tarifa zijn één van de 5 districten van Las Palmas. Vegueta is ontstaan bij de Vega waar 3 palmbomen stonden, een gebied dat op hun reis door de veroveraar Juan Regón de naam”Real de tres Palmas” of “La Vegueta de Santa Ana” heeft gekregen.

Vegueta Las Palmas Plaza de Santo Domingo
Booking.com

Ik heb u al kennis laten maken tijdens een tour langs Vegueta Las Palmas met de kathedraal Santa Ana en het gelijknamige Plaza Santa Ana, en als laatste het Literiar Kabinet. Maar er is nog veel meer te ontdekken in het oude Las Palmas. Tijd voor het volgende deel van onze stedentrip.

Plaza en kerk de Santo Domingo

Deze oase van rust vind je ook in een drukke hoofdstad als Las Palmas de Gran Canaria. Het mooie plein Santo Domingo met op de achtergrond de kerk van Santo Domingo. Deze kerk is één van de oudste van de hoofdstad van Gran Canaria.

Vooraleer de kerk hier stond heeft Pedro de Vera, één van de veroveraars van Gran Canaria hier een kapel gebouwd. De oorspronkelijke kapel is gewijd aan San Pedro Mártir, de co-patroonheilige van Las Palmas de Gran Canaria, Santa Ana en San Juan Bautista. Het gebouw bestond vroeger uit een kloosterkerk, een klooster en een tuin.

De Plaza de Santo Domingo behoort tot de parochie van Santo Domingo de Guzmán. Het plein is ontstaan ergens rond 1841. Vandaag doet de kerk dienst als het College van San Antonio. Het plein noemde vroeger Quemadero omdat ten tijde van de verovering hier de verbranding werd gedaan van de gevangenen veroordeeld door de Inquisitie. Op het plein van Vegueta Las Palmas merkt u zeker de prachtige barokke fontein op. Er zijn in de buurt verschillende restaurants en bars.

Ermita de San Antonio Abad

We verblijven nog steeds in de stadswijk Vegueta de Las Palmas. Hier vinden we op onze verkenningstocht “Ermita de San Antonio Abad“. Letterlijk vertaald “Cel van San Antonio Abad”.

De voorgevel heeft een symmetrie die gezien de samenstelling aandacht vestigt op de belangrijkste toegangsweg, de deur met een rechthoekige vorm op dezelfde as die de andere bouwelementen definieert, tot aan de gladiool barokke gevel als hoogtepunt. Dit alles is uitgevoerd in grijze steen delfstoffen.

Het altaar van de kerk is in barok. Let op de aanwezigheid van de preekstoel, gelegen aan de centrale zijde van het kerkschip of beuk, is vrijdragend geplaatst. De preekstoel werd later gerealiseerd aan de constructie van de kerk als gevolg van de constructieve kenmerken ervan.
Locatie : C/ Dan Antonio Abad, 35001 Vegueta, Las Palmas

Casa de Colón ( Huis van Columbus )

U herinnert zich zeker uit uw schooltijd de reis naar Amerika van Christoffel Columbus. Deze in 1451 geboren italiaan uit Genua, was één van de beroemdste ontdekkingsreizigers. In 1492 voer hij onder Spaanse vlag langs ondermeer de Canarische eilanden richting Amerika.

Het Casa de Colón is één van de meest bezochte gebouwen in het gebied van Vegueta Las Palmas door de prachtige architectuur. Het is één van de mooiste in de wijk Vegueta. Prachtige balkons en houtsnijwerk binnenin sieren dit historisch gebouw. Het Huis van Columbus was voor het bezoek van de ontdekkingsreiziger een paleis en residentie van de eerste gouverneurs van het eiland Gran Canaria.

Vegueta Las palmas - Casa de Colón

Christoffel Columbus zou volgens de geschiedenis hier even verbleven hebben omdat één van zijn schepen tijdens de reis moest gerepareerd worden. Het is dus niet zo dat Columbus hier werkelijk woonde. In 1777 werd dit paleis herbouwd of gerenoveerd, en is sindsdien een museum, bibliotheek en studiecentrum. Meer kan u binnenkort lezen op de pagina “Museums in Las Palmas”
Locatie : Calle de Colón, 1, 35001 Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria

Terug naar de vorige pagina “Tour door Las Palmas” – Binnenkort nog meer over Las Palmas

[:en]

Vegueta and the history of Las Palmas

Vegueta is the oldest district of the city of Las Palmas. The Vegueta district has been declared a Historic Artistic entirely in 1973. Vegueta, Cono Sur and Tarifa is one of the five districts of Las Palmas. Vegueta represents amounts arising on Vega where three palm trees stood, an area that has been given by the conquistador Juan regon called “Real de tres Palmas ” or “La Vegueta de Santa Ana”

Plaza de Santo Domingo
Booking.com

I have you already submit to make a tour through Vegueta with the cathedral Santa Ana and the eponymous Plaza Santa Ana, and finally the Literiar Cabinet. But there is much more to discover in the Old Las Palmas.

Church and Plaza de Santo Domingo

This haven of peace you will also find in a busy capital city as Las Palmas. The beautiful square Santo Domingo with on the background the church of Santo Domingo. This church is one of the oldest in the capital.

Before the church was standing here has Pedro de Vera, one of the conquerors of Gran Canaria built a chapel here The original chapel is dedicated to San Pedro Mártir, the co-patron of Las Palmas de Gran Canaria, Santa Ana and San Juan Bautista. The property was formerly a monastery church, a convent and a garden.

The Plaza de Santo Domingo belongs to the parish of Santo Domingo de Guzmán. The square was created sometime around 1841. Today does the church a service as the College of San Antonio. The square earlier called Quemadero, because at the time of the conquest was the the combustion done here of the prisoners condemned by the Inquisition. On the square you will notice especially the magnificent baroque fountain. There are nearby restaurants and bars.

Ermita de San Antonio Abad

We still stay in the district Vegueta de Las Palmas. Here we find on our exploration “Ermita de San Antonio Abad” Literally translated “Cell San Antonio Abad” The façade has a symmetry whose composition draws attention to the main access road, the door with a rectangular shape on the same axis that defines the other elements, up to the gladiolus Baroque façade as highlight. This is all done in gray stone quarrying

The altar of the church is in Baroque. Note the presence of the pulpit, located on the central side of the nave or aisle, is cantilevered inserted.

The pulpit was later realized in the construction of the church as a result of the structural characteristics.
Location : C/ Dan Antonio Abad, 35001 Vegueta, Las Palmas

Casa de Colón ( Home of Columbus )

You definitely remembers out of your school days the journey to America of Christopher Columbus. Those born in 1451 italian from Genoa, was one of the most famous explorers. In 1492 he sailed under the Spanish flag along include the Canary Islands to America.

The Casa de Colón is one of the most visited buildings in Las Palmas through the beautiful architecture. It is one of the finest in the district Vegueta. Beautiful balconies and carvings inside adorn this historic building. The House of Columbus was before the visit of the explorer a palace and residence of the first governors of the island of Gran Canaria.

Las palmas - Casa de Colón

Christopher Columbus would have stayed according to the history, temporarily in the house because one of his ships had to be repaired. So it’s not that Columbus actually lived here. In 1777 the palace was rebuilt or renovated, and has since become a museum, library and study center. You can read more soon on the “Museums in Las Palmas”
Location : Calle de Colón, 1, 35001 Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria

Back to previous page “Tour through Las Palmas” – Soon more about Las Palmas

[:de]

Vegueta und die Geschichte von Las Palmas

Vegueta ist das älteste Viertel der Stadt Las Palmas. Der Stadtteil Vegueta wurde vollständig im Jahr 1973 zum historischen Bauensemble erklärt. Vegueta, Cono Sur und Tarifa ist einer der fünf Bezirke von Las Palmas. Vegueta ist entstand bei der Vega, wo drei Palmen gestanden haben, einem Gebiet das vom Eroberer Juan Regón “Real de Palmas tres” oder “La Vegueta de Santa Ana” genannte wurde.

Plaza de Santo Domingo
Booking.com

Ich hatte Sie introduziert während einer Tour durch Vegueta mit der Kathedrale Santa Ana und der gleichnamigen Plaza Santa Ana, und schließlich der Literiar Kabinett . Aber es gibt noch viel mehr in der Altstadt von Las Palmas zu entdecken.

Kirche und der Plaza de Santo Domingo

Diese Oase der Ruhe finden Sie auch in einem geschäftigen Hauptstadt als Las Palmas . Die wunderschönen Platz Santo Domingo mit im Hintergrund die Kirche von Santo Domingo. Diese Kirche ist eine der ältesten in der Hauptstadt.

Bevor der Kirche stand hier hatte Pedro de Vera, einer der Eroberer von Gran Canaria eine Kapelle gebaut hier. Die ursprüngliche Kapelle ist geweiht zu San Pedro Mártir, der ebenfalls Schirmherr von Las Palmas de Gran Canaria, Santa Ana und San Juan Bautista . Das Gebäude war früher eine Klosterkirche, ein Kloster und ein Garten.

Die Plaza de Santo Domingo gehört zu der Pfarrei von Santo Domingo de Guzmán. Der Platz ist entstand irgendwann um 1841. Heute tut die Kirche etwas dienen als College of San Antonio. Der Platz wurde früher als Quemadero ganannt weil zu der Zeit der Eroberung der Verbrennung getan wurde von den Gefangenen verurteilt durch der Inquisition. Auf dem Platz siehst du die prachtvolle barocke Fontäne. Es gibt in der Nähe Restaurants und Bars.

Ermita de San Antonio Abad

Wir bleiben immer noch im Stadtteil Vegueta de Las Palmas . Hier finden wir auf unserer Exploration “Ermita de San Antonio Abad“. Wörtlich übersetzt “Zell San Antonio Abad”. Die Fassade hat eine Symmetrie deren Zusammensetzung weist auf die wichtigsten Zufahrtsstraße, die Tür mit einer rechteckigen Form auf der selben Achse, die die anderen Elemente definiert, zu der Gladiolen Barockfassade als Höhepunkt. Das ist alles in grauem Stein Bodenschätze gemacht.

Der Altar der Kirche ist im barock. Beachten Sie die Anwesenheit der Kanzel, auf der zentralen Seite des Kirchenschiffs oder Gang ist freitragend eingesetzt.

Die Kanzel wurde später in den Bau der Kirche als Folge der strukturellen Merkmale realisiert.
Ort : C/ Dan Antonio Abad, 35001 Vegueta, Las Palmas

Casa de Colón ( Home von Columbus )

Sie erinnert sich auf jeden Fall aus Ihrer Schule die Reise nach Amerika von Christoph Kolumbus. Dies wurde im Jahre 1451 aus italienischen Genua geboren, war einer der berühmtesten Entdeckuntsreisender . Im Jahr 1492 segelte er unter der spanischen Flagge entlang unter anderem die Kanarischen Inseln nach Amerika.

Die Casa de Colón ist eines der meistbesuchten Gebäude in Las Palmas durch der schönen Architektur. Es ist eine der schönsten im Stadtteil Vegueta. Schöne Balkone und Schnitzereien im Inneren schmücken dieses historischen Gebäudes. Das Haus von Columbus war vor der Besuch des Entdeckuntsreisender ein Palast und den Aufenthalt von der ersten Gouverneure der Insel Gran Canaria.

Las palmas - Casa de Colón

Christopher Columbus würde gemäß der Geschichte Vorübergehend übernachtet haben in dieses Haus.weil eines seiner Schiffe repariert werden musste. So ist es nicht dass Kolumbus hier tatsächlich gelebt hatte. Im Jahre 1777 wurde der Palast umgebaut oder renoviert und beherbergt heute ein Museum, eine Bibliothek und Studienzentrum geworden. Sie können bald mehr auf den “Museen in Las Palmas” lesen
Ort : Calle de Colón, 1, 35001 Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria

Zurück zur vorherigen Seite “Tour durch Las Palmas” – Bald mehr über Las Palmas

[:es]

Vegueta y la historia de Las Palmas

Vegueta es el barrio más antiguo de la ciudad de Las Palmas. El distrito de Vegueta ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico en su totalidad en 1973. Vegueta, Cono Sur y Tarifa es uno de los cinco distritos de Las Palmas. Vegueta se formarse al lado de Vega donde estaban tres palmeras , un área que por el conquistador Juan Regón ha recibido el nombre “Real de tres Palmas ” o “La Vegueta de Santa Ana”

Plaza de Santo Domingo
Booking.com

Durante un recorrido de Vegueta has visto la Catedral de Santa Ana y la homónima Plaza de Santa Ana, y como el último Literiar Gabinete. Pero hay mucho más por descubrir en el Antiguo Las Palmas

Iglesia y Plaza de Santo Domingo

Este remanso de paz también se encuentra en una ciudad bulliciosa capital como Las Palmas. La hermosa Plaza de Santo Domingo con en el fondo la Iglesia de Santo Domingo. Esta iglesia es una de las más antiguas de la capital.

Antes de que la iglesia se estuvo aquí ha tenido Pedro de Vera, uno de los conquistadores de Gran Canaria ha construido una capilla . La capilla original está dedicada a San Pedro Mártir, el  co-patrona de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Ana y San Juan Bautista. El edificio era antiguamente un monasterio de la iglesia, un convento y un jardín

La Plaza de Santo Domingo. pertenece a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán La plaza fue creado en algún momento alrededor de 1841. Hoy haces la iglesia servicio como Colegio de San Antonio. La plaza antes se llamaba Quemadero porque en el momento de la conquista aqui de la combustión fue realizado por el prisioneros condenados por la Inquisición. En la plaza usted notará especialmente la magnífica fuente barroca. Hay restaurantes y bares cercanos

Ermita de San Antonio Abad

Todavía nos permanecer en el distrito de Vegueta de Las Palmas. Aquí nos encontramos en nuestra exploración “Ermita de San Antonio Abad“. La fachada tiene una simetría cuya composición llama la atención sobre la carretera de acceso principal, la puerta con una forma rectangular en el mismo eje que define los otros elementos, al gladiolo fachada barroca punto como culminante. Todo esto se hace en la extracción de piedra gris

El altar de la iglesia es de estilo barroco. Tenga en cuenta la presencia del púlpito, situado en la parte central de la nave o pasillo, está en voladizo insertado. Más tarde El púlpito fue realizada en la construcción de la iglesia como resultado de las características estructurales
Ubicación : C/ Dan Antonio Abad, 35001 Vegueta, Las Palmas

Casa de Colón

Usted recuerda definitivamente fuera de su escuela el viaje a América de Cristóbal Colón. Esta nació en 1451 como italiano de Génova, fue uno de los exploradores más famosos. En 1492 navegó bajo la bandera española junto incluyen las Islas Canarias a América.

La Casa de Colón es uno de los edificios más visitados de Las Palmas por la hermosa arquitectura. Es uno de los mejores en el distrito de Vegueta. Hermosos balcones y esculturas adornan el interior de este edificio histórico. La Casa de Colón fue la visita del explorador de un palacio y residencia de los primeros gobernadores de la isla de Gran Canaria.

Las palmas - Casa de Colón

Cristóbal Colón de acuerdo con la historia de la casa temporalmente había permanecido, porque uno de sus barcos tenían que ser reparado. Así que no es que Colón vivió aquí. En 1777 el palacio fue reconstruido o renovado, y se ha convertido en un centro de museo, biblioteca y estudio. Puedes leer más muy pronto en los “Museos en Las Palmas”
Ubicación : Calle de Colón, 1, 35001 Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria

Volver a la página anterior “Tour Las Palmas” – Pronto información sobre Las Palmas.

[:]

[:]