Gran Canaria

Tour Las Palmas

[:nl]

Een tour door het oude Las Palmas

Las Palmas bezoeken op 1 dag is onmogelijk. U kan de belangrijkste bezienswaardigheden een bezoek brengen maar dan hebt u nog niet de helft gezien. Vooral als u geinteresseerd bent in cultuur en historie kan je zeker een vakantie in Las Palmas overwegen. De oude historische binnenstad die de inwoners Vegueta noemen maar ook in andere delen van de stad Las Palmas zijn zeker een tour waard.

Plaza de Santo Domingo
Booking.com

Plaza Santa Ana, het eerste plein in Las Palmas

E√©n van de belangrijkste pleinen met een mooie historie in de stad is ontegensprekelijk de Plaza Santa Ana met prachtige huizen zoals het bisschoppelijk paleis, het gouvernementshuis (Casa Regental) en de gelijknamige Santa Ana-kathedraal.

Het eerste plein ooit aangelegd in de stad heeft een typisch Canarische architectuur en draagt tevens ook de naam van de patroonheilige van Gran Canaria. Het plein de Santa Ana is aangelegd naar Zuid-Amerikaans model.

Plaza Santa Ana was in het begin bedoeld voor de administratieve diensten voor de burgers van Gran Canaria. U hebt het misschien al opgemerkt tijdens de tour op het rechthoekige plein, 8 verschillende hondenrassen sieren het plein.

De honden zijn volgens de geschiedenis geplaatst ergens tussen 1895 en 1897 en geschonken door James Miller uit Londen. Volgens initialen op de honden zouden 2 beeldhouwers deze hebben gemaakt. De gietijzeren beelden zijn alleszins gemaakt door “Barbezat en Cie” in Parijs.

Rond de Plaza de Santa Ana is veel cultuur van Las Palmas te vinden. Aan de overzijde van de kathedraal kan u het Casa Consistorial zien.

Het Casa Consistorial is √©√©n van de eerste administratieve gebouwen opgericht in 1856 door de veroveraars van Gran Canaria. Het gebouw dat een rijke historie met zich draagt, is de laatste jaren totaal gerenoveerd. Bij de restauratie zijn verschillende vergeten authentieke stukken met historische waarde gevonden.

Plaza Santa Ana te Las Palmas op GRan Canaria

Kathedraal Santa Ana, de eerste kerk in Las Palmas

Grenzend aan het Plaza Santa Ana kijkt u in de andere richting op de eerste kerk van het eiland Gran Canaria. Deze kathedraal werd gebouwd in opdracht van de Katholieke koningen na de verovering van Gran Canaria. De bouw van de Santa Ana kathedraal is beschreven rond 1500 en zou vier eeuwen geduurd hebben. Door verschillende conflicten met architecten is de bouwstijl van de kathedraal gotisch, Renaissance en neo-klassiek.

Tijdens een tour binnen in de kathedraal kan je verschillende kunstwerken ontdekken. In de zuidvleugel is er het Museum der Heilige kunst en een Patio van sinaasappelbomen. Schilderijen, heilige kunstvoorwerpen en andere voorwerpen uit het verleden zijn tentoongesteld.

De kathedraal is geopend van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 16.30, op zaterdag van 10.00 tot 13.30. Gesloten voor bezoekers op zondag. Wil u één van de twee torens bezoeken voor een prachtig uitzicht op Las Palmas, dan is er voor u een lift aanwezig.

Het Literair Kabinet is een historisch gebouw uit 1844 en word vandaag gebruikt voor bijvoorbeeld een huwelijk, een bibliotheek, congressen en nog veel andere gelegenheden. In het gebouw is ook een restaurant gevestigd. Het is belangrijk erfgoed voor Las Palmas door zijn rijke geschiedenis. Het Literair Kabinet bevind zich op de mooie Plaza de Caraisco.

Castillo de la Luz op La Isleta

Gran Canaria en ondermeer ook Las Palmas hebben zich zoals ik reeds eerder heb geschreven, verschillende malen moeten verdedigen tegen veroveraars en piraten. Om de stad Las Palmas te beschermen werd in 1494 onder het bewind van de Kroon van Castilli√ę een fort gebouwd. Juan Rej√≥n die de Canarische eilanden in 1478 veroverde heeft Castillo de la Luz laten bouwen. Oorspronkelijk stond het fort op een rif, maar door de uitbreiding van de stad is het fort met de tijd tussen de gebouwen te komen staan. Andere verdedigings gebouwen in Las Palmas zijn Castillo de Mata, San Crist√≥bal en San Francisco.

Castillo de la Luz is reeds verschillende malen gerenoveerd en zoveel mogelijk hersteld in zijn oorspronkelijke staat. In 1941 werd het Castillo de la Luz uitgeroepen tot een Artistiek Historisch monument voor Spanje en Gran Canaria. Het is toegankelijk via een ophaalbrug over de gracht.

Het kasteel heeft een vierkante basis, de torens cirkelvormig en zijn diagonaal opgesteld waarvan de noordelijke toren diende als uitkijkpost. De constructie van het gebouw is uit metselwerk van steen. Vandaag doet Castillo de la Luz dienst als cultuurcentrum en tentoonstellingsruimte. Regelmatig worden er evenementen georganiseerd. Een tour door het kasteel en de archeologische vondsten duurt ongeveer 30 minuten. Een geleid bezoek met een gids duurt ongeveer 50 minuten.

Een tour maken langs Castillo de la Luz kan met de auto, de fiets of het openbaar vervoer. U kan het kasteel bereiken via de Calle Juan Rejón. Het Castillo de la Luz bezoeken kan u van dinsdag tot zaterdag van 11.00 tot 19.00 uur. Zondagen en feestdagen van 11.00 tot 14.00 uur. Groepen vanaf 20 personen moeten eerst een afspraak maken. Met het openbaar vervoer Guaguas Municipales is er een bushalte waar de bus nummers 01021219243347 en L1 stoppen.

Wil u een tour maken naar de verschillende musea, de Santa Ana kathedraal, Columbus huis en nog veel andere bezienswaardigheden bezoeken in Las Palmas en omgeving, dan kan u een LPACard kopen. Voor volwassenen betaald u 15 ‚ā¨ en voor kinderen 8 ‚ā¨. Online aankopen zijn reducties mogelijk. Deze kaart kan u ter plaatse kopen of via het internet.

Terug naar de vorige pagina …¬†of lees verder over de wijk Vegueta

[:en]

A tour through the old Las Palmas

Las Palmas visit on one day is impossible. You can visit the main sites but then you have not seen the half. Especially if you are interested in culture and history, you can definitely consider a vacation in Las Palmas. The old historic center, which the Canary population named Vegueta is definitely worth a tour. This district Vegueta tells you the rich history of this Canarian town.

Plaza de Santo Domingo
Booking.com

Plaza Santa Ana, the first plaza in Las Palmas

One of the main squares with a beautiful history in the city is undeniably the Plaza Santa Ana with beautiful houses such as the Episcopal Palace, the Government House (Casa Regental) and the eponymous Santa Ana Cathedral.

The first square ever built in the city has a typical Canarian architecture bears also the name of the patron saint of Gran Canaria. The Santa Ana plaza is landscaped to South American model.

Plaza Santa Ana was intended at first for the administrative services for the citizens of Gran Canaria. You may already have observed during the tour of the rectangular square, 8 different dog breeds adorn the square. The dogs are placed according to the history somewhere between 1895 and 1897 and donated by James Miller from London. According initials on the dogs have two sculptors created these sculptures. The cast iron sculptures are created by in every way “Barbezat and Cie” in Paris.

Around the Plaza de Santa Ana is a lot of culture from Las Palmas to be found. On the other side of the cathedral, you can see the Casa Consistorial.

The Casa Consistorial is one of the first administrative buildings founded in 1856 by the conquerors of Gran Canaria. The building has a rich history carries with him, that has been completely renovated in recent years. During the restorationare several forgotten authentic pieces with historic value founded.

Cathedral Santa Ana, the first church in Las Palmas

Adjacent to the Plaza Santa Ana you look in the other direction at the first church of the island of Gran Canaria. This cathedral was built by the Catholic Kings after the conquest of Gran Canaria. The construction of the Santa Ana cathedral is described around 1500 and would have lasted four centuries. Because different conflicts with architects, the architectural style of the cathedral is Gothic, Renaissance and neo-classical.

During a tour inside the cathedral you can discover various works of art. In the south wing is the Museum of Sacred art and a patio of orange trees. Paintings, sacred art objects and other subjects from the past are exhibited .

The cathedral is open Monday to Friday from 10.00 to 16.30, on Saturdays from 10:00 to 13:30. Closed to visitors on Sundays. Do you want visit one of the two towers for a magnificent view of Las Palmas, then theirs is there is for you an elevator.

The Literary Cabinet is a historic building from 1844 and be used today for example for a marriage, a library, conferences and many other occasions. Inside the building is also a restaurant. It is important heritage for Las Palmas through its rich history. The Literary Cabinet is located on the beautiful Plaza de Caraisco.

Would you take a tour to the various museums, the Santa Ana Cathedral, Columbus house and visit many other attractions in Las Palmas area, then you can buy a LPACard. You will pay ‚ā¨ 15 for adults and ‚ā¨ 8 for children. For online purchases are reductions possible. This card can be purchased locally or over the Internet.

Back to previous page …¬†or read more about the district Vegueta

[:de]

Eine Tour durch das alte Las Palmas

Las Palmas besuchen an einem Tag ist nicht m√∂glich. Sie k√∂nnen die wichtigsten Sehensw√ľrdigkeiten besuchen, aber dann hatt man nicht die H√§lfte gesehen. Vor allem, wenn Sie sich nteressierst f√ľr Kultur und Geschichte k√∂nnen Sie auf jeden Fall √ľberlegen f√ľr einen Urlaub in Las Palmas. Die historische Altstadt die der Kanarischen Inselbewohner Vegueta nennen ist auf jeden Fall eine Tour wert. In dieser Stadtteil Vegueta erfahren Sie die reiche Geschichte dieser kanarischen Stadt.

Plaza de Santo Domingo
Booking.com

Plaza Santa Ana, der erste Platz in Las Palmas

Einer der wichtigsten Plätze mit einer schönen Geschichte in der Stadt ist zweifellos die Plaza Santa Ana mit schönen Häusern wie der Bischofspalast, der Regierungshaus (Casa Regental) und der gleichnamigen Kathedrale Santa Ana.

Der erste Platz immer in der Stadt gebaut hat einen typisch kanarischen Architektur tr√§gt auch die Namen der Schutzpatronin von Gran Canaria. Die Santa Ana Plaza ist nach S√ľd-amerikanischen Modell angelegt.

Plaza Santa Ana war anfangs f√ľr die administrative Dienstleistungen f√ľr die B√ľrger von Gran Canaria bedeutet. Du hattest vielleicht schon bemerkt w√§hrend der Tour des rechteckigen Platz , 8 verschiedene Hunderassen zieren den Platz. Die Hunde werden nach der Geschichte irgendwo zwischen 1895 und 1897 platziert und von James Miller aus London geschenkt . Gem√§√ü Initialen auf die Hunde haben zwei Bildhauer diese Skulpturen gemacht. Die gusseisernen Skulpturen sind jeden Fall durch “Barbezat und Cie” in Paris erstellt.

Rund um die Plaza de Santa Ana ist viel Kultur von Las Palmas zu finden. Auf der anderen Seite der Kathedrale, können Sie die Casa Konsistorialrat sehen.

Die Casa Konsistorialrat ist eine der ersten Verwaltungsbauten im Jahr 1856 von den Eroberern der Insel Gran Canaria gegr√ľndet. Das Geb√§ude verf√ľgt √ľber eine reiche Geschichte mit sich f√ľhrt, wurde komplett in den letzten Jahren renoviert. Bei der Restaurierung sind mehrere vergessen authentische St√ľcke mit historischem Wert gefunden.

Kathedrale Santa Ana, die erste Kirche in Las Palmas

Angrenzend an der Plaza Santa Ana, schauen Sie in die andere Richtung auf den ersten Kirche der Insel Gran Canaria. Diese Kathedrale wurde von den Katholischen K√∂nigen nach der Eroberung von Gran Canaria gebaut. Der Bau der Kathedrale Santa Ana ist um 1500 beschrieben, und w√ľrde vier Jahrhunderte gedauert haben. Da verschiedene Konflikte mit Architekten, der Baustil der Kathedrale Gotik, Renaissance und Neo-Klassik ist.

Bei einer Tour in der Kathedrale k√∂nnen Sie verschiedene Kunstwerke entdecken. Im die S√ľdfl√ľgel ist das Museum f√ľr sakrale Kunst und eine Innenhof von Orangenb√§umen. Gem√§lden, heilige Kunstprodukte und andere Gegenst√§nde aus der Vergangenheit sind ausgestellt.

Die Kathedrale ist ge√∂ffnet von Montag bis Freitag von 10,00 bis 16,30, an Samstagen von 10.00 bis 13.30 Uhr. F√ľr Besucher am Sonntag geschlossen. Wollen Sie einen der beiden T√ľrme Besuche f√ľr einen atemberaubenden Blick auf Las Palmas, dann ist da f√ľr Sie einen Aufzug .

Der Literarische Kabinett ist ein historisches Geb√§ude aus dem Jahre 1844 und ist heute verwendet f√ľr zum Beispiel, eine Hochzeit, eine Bibliothek, Konferenzen und viele andere Gelegenheiten. In das Geb√§ude ist auch ein Restaurant. Es ist wichtig, Erbe f√ľr Las Palmas durch seine reiche Geschichte. Der Literarische Kabinett befindet Sich auf der sch√∂nen Plaza de Caraisco .

Wollen Sie eine Tour machen zu den verschiedenen Museen, die Kathedrale Santa Ana, Columbus Hause und viele andere Sehensw√ľrdigkeiten besuchen in Las Palmasund Umgebung, dann k√∂nnen Sie eine LPACard kaufen. Sie zahlen 15 ‚ā¨ f√ľr Erwachsene und 8 ‚ā¨ f√ľr Kinder. F√ľr Online-K√§ufe sind Rabatten m√∂glich. Diese Karte kann lokal oder √ľber das Internet erworben werden.

Zur√ľck zur vorherigen Seite …¬†oder lesen Sie mehr √ľber die Stadtteil Vegueta

[:es]

Un tour por el casco antiguo de Las Palmas

Plaza de Santo Domingo
Booking.com

Visitar Las Palmas en un día es imposible. Usted puede visitar los principales sitios pero entonces usted no ha visto la mitad. Especialmente si usted está interesado en la cultura y la historia, definitivamente se puede considerar unas vacaciones en Las Palmas. El viejo centro histórico, que los Canarios se llama Vegueta es definitivamente vale la pena una visita. Este distrito Vegueta te dice la rica historia de esta ciudad canaria.

Plaza de Santa Ana, la primera plaza en Las Palmas

Una de las principales plazas, con una hermosa historia en la ciudad es sin duda la Plaza Santa Ana, con casas hermosas, como el Palacio Episcopal, la Casa de Gobierno (Casa Regental) y la Catedral de Santa Ana del mismo nombre.

La primera plaza se haya construido en la ciudad tiene un típico osos arquitectura canaria también el nombre de la patrona de Gran Canaria. La plaza de Santa Ana está ajardinado al modelo sudamericano.

Plaza de Santa Ana se pretend√≠a en un primer momento por los servicios administrativos para los ciudadanos de Gran Canaria. Es posible que ya haya notado durante el recorrido por la plaza rectangular, 8 razas caninas diferentes adornan la plaza. Los perros se ponen de acuerdo a la historia en alguna parte entre 1895 y 1897 y donado por James Miller desde Londres. Seg√ļn iniciales en los perros tienen dos escultores crearon esta esculturas. Las esculturas de hierro fundido son creados por supuesto “Barbezat y Cie” en Par√≠s.

Alrededor de la Plaza de Santa Ana, se puede encuentra una gran cantidad de la cultura de Las Palmas. En el otro lado de la catedral, se puede ver la Casa Consistorial.

La Casa Consistorial es uno de los primeros edificios administrativos fundados en 1856 por los conquistadores de Gran Canaria. El edificio cuenta con una rica historia que lleva consigo, ha sido completamente renovado en los √ļltimos a√Īos. Durante la restauraci√≥n se encuentra varias piezas aut√©nticas olvidadas con valor hist√≥rico .

Plaza Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria

Catedral de Santa Ana, la primera iglesia en Las Palmas

Adyacente al Plaza Santa Ana tu miras en la otra dirección en la primera iglesia de la isla de Gran Canaria. Esta catedral fue construida por los Reyes Católicos tras la conquista de Gran Canaria. La construcción de la catedral de Santa Ana se describe en torno a 1500 y habría durado cuatro siglos. Debido a los diferentes conflictos con los arquitectos, el estilo arquitectónico de la catedral es gótica, renacentista y neoclásico.

Durante un tour por el interior de la catedral se puede descubrir diversas obras de arte. En el ala sur se encuentra el Museo de Arte Sacro y el patio de los naranjos. Pinturas, objetos sagrados y otros objetos del pasado est√°n exponen.

La catedral est√° abierta de lunes a viernes de 10.00 a 16.30 los s√°bados 10:00-13:30. Cerrado al p√ļblico los domingos. Quieres visitar una de las dos torres por una impresionantes vistas de Las Palmas, entonces eres para usted un ascensor.

El Gabinete Literario es un edificio histórico de 1844 y se utiliza hoy en día, por ejemplo, un matrimonio, una biblioteca, conferencias y muchas otras ocasiones. El edificio también con un restaurante. Está importante herencia para Las Palmas por su rica historia. El Gabinete Literario está situado en la hermosa Plaza de Caraisco.

¬ŅQuieres tener un tour a los diferentes museos, la Catedral de Santa Ana, Casa de Col√≥n y visitar muchas otras atracciones en la zona de Las Palmas, entonces usted puede comprar un LPACard. Usted paga ‚ā¨ 15 para adultos y 8 ‚ā¨ para los ni√Īos. Para las compras en l√≠nea son reducciones posibles. Esta tarjeta se puede comprar localmente o a trav√©s de Internet.

Volver a la p√°gina anterior … o leer m√°s sobre el distrito de Vegueta

[:]

[:]