Gran Canaria

Carnaval in Las Palmas

Carnaval op de Canarische eilanden

Carnaval, u kent het zeker van in uw stad of gemeente. Het meest bekende is uiteraard het carnaval van Rio de Janeiro in Brazilië. Ook bij ons zijn ieder jaar van februari tot eind maart her en der carnavals optochten te bekijken. Bent u op vakantie dan kan ik u zeker het carnaval op de canarische eilanden aanbevelen. Bezoek zeker na het lezen van deze pagina de “Evenementen” bladzijde voor nog meer Carnaval op Gran Canaria

[:nl]Carnaval in Las Palmas op Gran Canaria[:en]Carnival in Las Palmas on Gran Canaria[:de]Karneval in Las Palmas auf Gran Canaria[:es]Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria[:]
Booking.com

Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Op alle Canarische eilanden is carnaval één van de belangrijkste evenementen van het jaar. Het grootste carnavals gebeuren op Gran Canaria is zonder twijfel dat van Las Palmas. Het is één van de oudste feesten in de geschiedenis van Las Palmas. In juni van het jaar 2011 behaalde het carnaval van Las Palmas zelfs de publicatie van het “Tourist Festival de Canarias“.

Tijdens deze carnaval periode zijn er niet enkel de optochten maar ook enkele gala’s. Het Gala de Elección de la Reina en het Gala de Elección del Drag Queen del Carnaval. Het Drag Queen Gala was in 1998 het eerste van Spanje. Carnaval zonder muziek is ondenkbaar. Het Ritmo de Batucada is wereldwijd gekend voor zijn ritme.

De verschillende optredens van straatmuzikanten en shows zijn verdeeld over de stad. Het belangrijkste feest van het carnaval in Las Palmas bevind zich in het Parque Santa Catalina. De inwoners van Gran Canaria en Las Palmas nemen steeds massaal deel aan de festiviteiten.

Zeer belangrijk voor het bestaan van carnaval is de Grote Parade ( Gran Cabalgata ), Los Mogollones en De begrafenis van de Sardien ( Entierro de la Sardina ).

[:nl]Carnaval in Las Palmas op Gran Canaria[:en]Carnival in Las Palmas on Gran Canaria[:de]Karneval in Las Palmas auf Gran Canaria[:es]Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria[:]
Carnaval in de hoofdstad Las Palmas de Gran Canaria

Er zijn veel groepen die deelnemen aan het carnaval. Eén van de belangrijkste groepen iis deze van “Poligono de San Cristóbal“. Deze carnavalsgroep blijft bestaan, mede door het jaarlijks toevoegen van nieuwe kinderen aan de groep. Zo is de toekomst verzekerd. In totaal zijn er 30 onderdelen onder Fantasia Caprichos de Carnaval.

De Grote Parade van het Carnaval

De Grote Parade heeft ieder jaar plaats op de zaterdag na het afsluiten van de twee Gala’s. Zo’n 200 000 toeschouwers bezoeken deze Grote Carnavals Parade die door de straten van Las Palmas trekt.
De optocht is vanzelfsprekend vergezeld van de Koninginnen van het Carnaval onder begeleiding van schitterend uitgedoste heren, dames en kinderen. Mede door de warme temperaturen op het eiland zijn de dames soms schaars en sensueel gekleed. Prachtig versierde wagens geven het carnaval dan nog een extra toets.

De optocht gaat over 7 kilometer van het Castillo de la Luz langs Parque San Telmo dwars door de stad langs het hart van het carnaval Parque Santa Catalina naar Teatro Perez Galdos.

Alle carnavals groepen en praalwagens worden beoordeeld door een jury, en ontvangen nadien een prijs. Misschien ook wel belangrijk is de dag voor de Grote Parade. Op vrijdag is er een carnaval optocht van en met kinderen ( Cabalgata Infantil ). Die dag zijn de mooi gekostumeerde kinderen de sterren van het carnaval.

De prachtige kostuums en maskers voor het carnaval zijn zeker ook zeer belangrijk. Deze kostuums geven kleur aan het hele gebeuren. Belangrijk om weten is dat deze kostuums voorgesteld worden door de verschillende verenigingen en ontwerpers in een “Carnaval Fashion Week“.die doorgaat in de maanden september en oktober. Deze kostuums kunnen net zoals op een modeshow besteld en gekocht worden. Het is een echte industrie waar veel mensen een geheel jaar mee bezig zijn.

Mogollones en Thema avonden
Tijdens de carnavals periode vieren veel mensen gedurende 5 nachten in de stad. Deze feesten noemt men de “Mogollones”. De terassen en straten zijn dan overvol van studenten, gays en andere feestgangers. Er is dan veel muziek en dans zoals een “Noche de la Salsa

Het afsluiten van het Carnaval

Het carnaval word afgesloten op aswoensdag volgens een oude traditie. Het begraven van de Sardien ( El Entierro de la Sardina ). Deze verbranding kan u ook terugvinden op het Carnaval van Santa Cruz de Tenerife en op het vasteland van Spanje.

De rouwstoet van de Sardien gaat eveneens door de stad van Las Palmas waar hij belangrijke punten van het carnaval passeert. De Sardien word tenslotte op een vlot geplaatst en op zee verbrand. Het carnaval word dan definitief afgesloten met een groots vuurwerk.

Praktische info over Carnaval de Las Palmas

Ik kan me inbeelden dat u het carnaval van Las Palmas vroeg of laat ook ééns wil zien. Door de massa aan bezoekers kan ik u aanraden om tijdig uw reis te reserveren. Zes maanden tot één jaar vooraf reserveren is zeker aan te raden. De juiste data en programma vind u terug op de pagina “Evenementen“. De officiële website over het carnaval in Las Palmas kan u hier bekijken. ( enkel beschikbaar in het spaans en engels )

De juiste datums en locaties van Carnaval op Gran Canaria vind u hier

Carnival in the Canary Islands

Carnival, you know it sure in your city or town. The most famous is of course the carnival of Rio de Janeiro in Brazil. Also in our country are every year from February to late March here and there carnival parades to see. Are you on holiday then I can certainly recommend you the carnival on the Canary Islands. Visit sure after reading this page, the “Events” page for more Carnival in Gran Canaria

[:nl]Carnaval in Las Palmas op Gran Canaria[:en]Carnival in Las Palmas on Gran Canaria[:de]Karneval in Las Palmas auf Gran Canaria[:es]Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria[:]
Carnaval at the capital Las Palmas de GRan Canaria
Booking.com

Carnival of Las Palmas de Gran Canaria

At all Canary Islands is Carnival one of the most important events of the year . The biggest carnivals happening in Gran Canaria is undoubtedly that of Las Palmas. It is one of the oldest festivals in the history of Las Palmas. In June of the year 2011 the Carnival of Las Palmas achieved even the publication of the “Tourist Festival de Canarias“.

During the carnival period there are not only the parades but also some galas. The “Gala elección de la Reina” and the “Gala Elección del Drag Queen del Carnaval“. The Drag Queen Gala was in 1998 the first in Spain. Carnival without music is unthinkable. The Ritmo the Batucada is known worldwide for its rhythm.

[:nl]Carnaval in Las Palmas op Gran Canaria[:en]Carnival in Las Palmas on Gran Canaria[:de]Karneval in Las Palmas auf Gran Canaria[:es]Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria[:]

The different performances by buskers and shows are distributed across the city. The main event of the carnival in Las Palmas is located in the Parque Santa Catalina.

The inhabitants of Gran Canaria and Las Palmas take still flocking participate in the festivities. Very important for the existence of carnival is the Grand Parade (Gran Cabalgata), Los Mogollones and Burial of the Sardine (Entierro de la Sardina).

The Big Parade of the Carnival

The Grand Parade takes place every year on the Saturday after the conclusion of the two Galas. About 200 000 people visit the Grand Carnival Parade through the streets of Las Palmas. The parade is naturally accompanied by the Queens of the Carnival accompanied by stunning dressed men, women and children. Due to the warm temperatures on the island are the ladies sometimes scarce and sensually dressed. Beautifully decorated carriages provide the carnival than an extra key.

The parade is about 7 km from the Castillo de la Luz along Parque San Telmo through the city the heart of the carnival along Parque Santa Catalina to Teatro Perez Galdos.

All carnivals groups and floats will be judged by a jury, and then receive a prize. Perhaps also is the day before the Grand Parade very important . On Fridays there is a carnival parade for and with children (Cabalgata Infantil). That day are the beautifully costumed children the stars of the carnival.

The beautiful costumes and masks for the carnival are certainly very important. These costumes give color to the whole thing. Important to know is that these suits are represented by the various associations and designers in a “Carnival Fashion Week” .which continues in the months of September and October. These costumes can be just as on a fashion show ordered and purchased . It’s a real industry where many people are doing over a whole year.

Mogollones and Theme Nights
[showad block=701]During the carnivals period celebrating many people for 5 nights in the city. This party is called the “Mogollones”. The terraces and streets are crowded with students, gays and other partygoers. There is a lot of music and dance like a “Noche de la Salsa

The closing of the Carnival

The carnival ended on Ash Wednesday, according to an old tradition. The Burial of the Sardine (El Entierro de la Sardina). This combustion can also be found on the Carnival of Santa Cruz de Tenerife and mainland Spain.

The funeral procession of the Sardine go also through the city of Las Palmas, where he passes through important key points of the carnival. The Sardine finally get on a raft placed and burned at sea. The carnival will at least be definitively closed with a grand fireworks display.

Practical information about Carnaval de Las Palmas

I can imagine that you  the Carnival of Las Palmas soon or later would like to see . Through the mass of visitors i can recommend you to book your trip in time. The correct data and programs can be found on the page “Events“. The official website of the carnival in Las Palmas you can view it here. (Only available in Spanish and English)

The exact dates and locations of Carnival in Gran Canaria can be found here

Karneval auf den Kanarischen Inseln

Karneval, du kennst es sicher in Ihrer Stadt oder Gemeinde. Die berühmteste ist natürlich der Karneval von Rio de Janeiro in Brasilien. Auch in unserem Land findest du jedes Jahr von Februar bis Ende März stellenweise Karneval Paraden . Sind Sie im Urlaub, dann kann ich Sie auf jeden Fall empfehlen den Karneval auf den Kanarischen Inseln. Besuchen Sie sicher nach dem Lesen dieser Seite, die Seite “Events” für mehr Karneval auf Gran Canaria

[:nl]Carnaval in Las Palmas op Gran Canaria[:en]Carnival in Las Palmas on Gran Canaria[:de]Karneval in Las Palmas auf Gran Canaria[:es]Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria[:]
Booking.com

Karneval von Las Palmas de Gran Canaria

Auf alle Kanarische Inseln ist Karneval ein der wichtigsten Ereignisse des Jahres . Die größten geschehen in Gran Canaria ist zweifellos, dass von Las Palmas. Es ist eines der ältesten Festivals in der Geschichte von Las Palmas. Im Juni des Jahres 2011 erreicht der Karneval von Las Palmas auch die Veröffentlichung des “Tourist Festival de Canarias“.

Während der Karnevalszeit gibt es nicht nur die Paraden, aber auch einige Galas. Die “Gala Elección de la Reina” und die “Gala Elección del Drag Queen del Carnaval“. Die Drag Queen Gala war im Jahr 1998 das erste in Spanien. Karneval ohne Musik ist undenkbar. Der Ritmo die Batucada ist für seine Rhythmus weltweit bekannt.

Die verschiedenen Darbietungen von Straßenmusikanten und Shows sind in der ganzen Stadt verteilt. Das wichtigste Ereignis des Karnevals in Las Palmas befindet sich im Parque Santa Catalina.

[:nl]Carnaval in Las Palmas op Gran Canaria[:en]Carnival in Las Palmas on Gran Canaria[:de]Karneval in Las Palmas auf Gran Canaria[:es]Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria[:]

Die Einwohner von Gran Canaria und Las Palmas nehmen immer noch massenhaft teil an den Feierlichkeiten. Sehr wichtig für die Existenz des Karnevals ist der Grand Parade (Gran Cabalgata), Los Mogollones und Beerdigung der Sardine (Begräbnis der Sardine).

The Big Parade von das Karneval

Die Grand Parade findet platz jedes Jahr am Samstag nach dem Abschluss der beiden Galas. Über 200 000 Menschen besuchen den Grand Carnival Parade durch die Straßen von Las Palmas.
Die Parade wird natürlich begleit von der Königine des Karnevals von atemberaubenden gekleidete Männer, Frauen und Kinder.. Aufgrund der warmen Temperaturen auf der Insel sind die Damen manchmal knapp und sinnlich gekleidet. Wunderschön eingerichtete Wagen bieten den Karneval als eine zusätzliche Taste.

Die Parade ist etwa 7 km vom Castillo de la Luz por Parque San Telmo entlang durch die Stadt entlang der Herz der Karnevals Parque Santa Catalina zu Teatro Perez Galdos.

Alle Karnevalsgruppen und Festwagen werden von einer Jury beurteilt, und erhalten dann einen Preis. Vielleicht ist der Tag vor die Grand Parade wichtig . Freitags gibt es einen Karnevalsumzug mit und für Kinder (Cabalgata Infantil). An diesem Tag Sind die schön kostümierte Kinder der Stars des Karnevals.

Karneval in Las Palmas auf Gran Canaria

Die schönen Kostüme und Masken für den Karneval sind sicherlich sehr wichtig. Diese Kostüme geben Farbe auf die gesamte Karneval passieren. Wichtig zu wissen ist, dass diese Kostüme vorgeschlagen werden von den verschiedenen Vereinigungen und Designern in einem “Karneval Fashion Week” .which weiterhin in den Monaten September und Oktober vertreten. Diese Kostüme können wie, bei einer Modenschau bestellt un gekauft werden. Es ist eine echte Industrie, wo viele Menschen ein ganzes Jahr mit beschäftigt sein .

Mogollones und Themenabende
Während des Karneval Zeitraums feiern viele Menschen für 5 Nächte in der Stadt. Diese Partei nennt als “Mogollones”. Die Terrassen und Straßen werden mit Studenten, Homosexuell und andere Partygänger überfüllt. Es gibt eine Menge von Musik und Tanz wie eine “Noche de la Salsa

Der Abschluss des Karneval

Der Karneval endet am Aschermittwoch, nach einer alten Tradition. Das Vergraben der Sardine (El Entierro de la Sardina). Diese Verbrennung kannst du auch wiederfinden  auf dem Karneval von Santa Cruz de Tenerife und dem spanischen Festland ..

Der Trauerzug der Sardine geht auch durch die Stadt Las Palmas, wo er wichtige Punkte des Karnevals passiert. Die Sardine wird schließlich auf einem Floß gelegt und auf See verbrennt. Der Karneval wird definitiv mit einem großen Feuerwerk geschlossen.

Praktische Informationen über Karneval de Las Palmas

Ich kann mir vorstellen, dass Sie den Karneval von Las Palmas früh oder später wollen sehen. Durch die Masse von Besuchern kann ich dich ihnen empfehlen Ihre Reise frühzeitig zu buchen. Die korrekten Daten und Programme können auf der Seite “Veranstaltungen” gefunden werden. Die offizielle Website des Karnevals in Las Palmas kannst du hier einsehen . (Nur verfügbar in Spanisch und Englisch)

Die genauen Termine und Orte der Karneval auf Gran Canaria finden Sie hier

[:es]

Carnaval en las Islas Canarias

Carnaval, tú lo sabes seguro en su ciudad o pueblo. El más famoso es por supuesto el carnaval de Río de Janeiro en Brasil. También en nuestro lan son cada año de febrero a finales de marzo hay local desfiles carnavales. Estás en vacaciones, entonces yo sin duda le puede recomendar el carnaval en las islas Canarias. Visita seguro que después de leer esta página, la página “Eventos” para obtener más Carnaval en Gran Canaria

[:nl]Carnaval in Las Palmas op Gran Canaria[:en]Carnival in Las Palmas on Gran Canaria[:de]Karneval in Las Palmas auf Gran Canaria[:es]Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria[:]
Booking.com

Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

En todas las Islas Canarias es el Carnaval uno de los eventos más importantes del año . Los carnavales más grandes que suceden en Gran Canaria es, sin duda, la de Las Palmas. Es uno de los festivales más antiguos de la historia de Las Palmas. En junio del año 2011, el Carnaval de Las Palmas consigue incluso la publicación del “Festival de Turismo de Canarias“.

Durante el período de carnaval, hay no sólo los desfiles, pero también algunas galas. La “Gala de Elección de la Reina” y la “Gala Elección del Drag Queen del Carnaval“. La Gala Drag Queen fue en 1998 la primera en España. Carnaval sin música es impensable. El Ritmo de la Batucada es conocido por su ritmo en todo el mundo.

[:nl]Carnaval in Las Palmas op Gran Canaria[:en]Carnival in Las Palmas on Gran Canaria[:de]Karneval in Las Palmas auf Gran Canaria[:es]Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria[:]

Las diferentes actuaciones de músicos callejeros y espectáculos se distribuyen por toda la ciudad. El evento principal del Carnaval de Las Palmas està en el Parque Santa Catalina. Los habitantes de Gran Canaria y Las Palmas coger todavia en masiva participa en las festividades. Muy importante para la existencia de carnaval es el Gran Desfile (Gran Cabalgata), Los Mogollones y Entierro de la Sardina

El Gran Cabalgata de el Carnaval

El Gran Cabalgata tiene lugar cada año el sábado después de la conclusión de las dos Galas. Alrededor de 200 000 personas visitan el Gran Cabalgata de Carnaval por las calles de Las Palmas. El desfile es, naturalmente, acompañado por la Reina del Carnaval acompañado de impresionantes vestidos de hombres, mujeres y niños. Debido a las temperaturas cálidas de la isla son las damas a veces escasos y sensualmente vestida. Carros bellamente decoradas ofrecen el carnaval de una llave extra.

El desfile está a unos 7 km del Castillo de la Luz por Parque de San Telmo a lo largo de toda la ciudad a lo largo del corazón del carnaval Parque Santa Catalina hasta Teatro Pérez Galdós.

Todos los grupos de carnavales y carrozas serán juzgados por un jurado, y luego reciben un premio. Tal vez muy importante es el día antes de Gran Cabalgata. El viernes hay un desfile de carnaval con los niños (Cabalgata Infantil). Ese día hay los niños muy bien disfrazados las estrellas del carnaval.

Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria

Los hermosos trajes y máscaras para el carnaval son sin duda muy importante. Estos trajes dan color a todo el carnaval suceder. Es importante saber que estos trajes son representados por hay los diversas asociaciones y diseñadores en una “Semana de la Moda Carnaval” .que continúa en los meses de septiembre y octubre. Estos trajes pueden ser tan ordenado y comprado en un desfile de moda. Es una industria de bienes donde muchas personas están haciendo todo un año.

Mogollones y noches temáticas
Durante el período de los carnavales celebran muchas personas por 5 noches en la ciudad. Esta fiestas se llaman los “Mogollones”. Las terrazas y las calles están llenas de estudiantes, homosexuales y otros amantes de la fiesta. Hay un montón de música y la danza como una “Noche de la Salsa

El cerrar del Carnaval

El carnaval termina el Miércoles de Ceniza, de acuerdo con una vieja tradición. El Entierro de la Sardina. Esta combustión también se puede encontrar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el peninsular de la España

El cortejo fúnebre de la Sardina se va similarmente también por la ciudad de Las Palmas, donde pasa los puntos clave del carnaval. La Sardina se finalmente llegar en una balsa colocado y quemado en el mar. El carnaval será definitivamente cerrado con un gran castillo de fuegos artificiales.

Información práctica sobre el Carnaval de Las Palmas

Me imagino que usted le pidió ver al Carnaval de Las Palmas tarde o temprano. . A través de la masa de visitantes que recomiendan para reservar su viaje muy pronto. Los datos y programas correctos se pueden encontrar en la página “Eventos“. La página web oficial del Carnaval de Las Palmas se puede ver aquí.

Las fechas exactas y lugares de Carnaval en Gran Canaria se puede encontrar aquí

[:]